Onlinekurs

Driva

Årsredovisning

1 minuters läsning
Senast uppdaterad

Så vad är en årsredovisning? Jo, det är när man gör en sammanställning av företagets räkneskapsår. Denna skall ge en sanningsenlig bild av företagets resultat och ställning. Nedan har vi listat vad som bör finnas med.

Balansräkning

I balansräkningen tar man med vilka tillgångar företaget har, också det egna kapitalet, skulder och avsättningar. Detta gör att man ger en klar bild över företaget, den så kallade balansdagen är sista dagen på räkenskapsåret, då man omsluter och redovisar alla konton. I denna skall skulderna, det egna kapitalet och avsättningarna vara lika stora som tillgångarna.

Förvaltningsberättelse

I denna del bör detta finnas med,

  • Namn på kommunen där företagets styrelse finns
  • Det område som företaget är verksam i
  • Viktiga händelser som skett under året som passerat (Beskrivs i ord och siffror)
  • Sanningsenlig översikt av företagets utveckling, resultat och ställning
  • Övrig information som är viktigt att ta med utöver de andra punkterna, där man får en tydlig bild av företagets resultat och ställning
  • Förslag på hur vinsten eller förlusten skall fördelas enligt styrelsen
  • Det egna kapitalets förändring
  • Hur företaget förväntas att utvecklas i framtiden

Noter

Här tar man med hur tillgångar och skulder har värderats, också avskrivningar och nedskrivningar. Samt vad värdet var av avskrivningarna vid anskaffning.

Resultaträkning

Detta skall bestå av en sammanfattning av företagets intäkter och kostnader av räkenskapsåret som vart.

Beroende på vilket regelverk man följer (Små företag följer K2-regelverket och större företag följer K3-regelverket) så ser strukturen av resultaträkning olika ut.

Underskrifter

Ja, detta är den enklaste delen. Skriv på med ditt namn att det som står på årsredovisningen stämmer överens med verkligheten.